Disclaimer

Formula Air BV
Bosscheweg 36, 5741 SX Beek en Donk
VAT: NL 003 172 065 B01
Chamber of Commerce: 17027534

Gebruik van deze internetsite

De op of via deze internetsite aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissin- gen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico. Hoewel Formula Air tracht juiste, volle- dige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Formula Air expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Formula Air hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Formula Air de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Formula Air aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaar- heid en volledigheid van informatie  op dergelijke  internetsites is door  Formula  Air niet geverifieerd.

Intellectuele eigendomsrechten

Formula Air of de rechthebbende behoudt alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie  (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s).  Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Formula Air of de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Formula Air aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of Formula Air op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op  enigerlei  wijze voortvloeit  uit maar  niet beperkt hoeft  te zijn tot  (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik  van deze internetsite, (ii) de informatie  die op of via deze internetsite wordt  aangeboden, (iii) het onder- scheppen, wijzigen of oneigenlijk  gebruik  van informatie  die aan  Formula  Air of aan  u wordt  gezonden, (iv) de werking  of het  niet-beschikbaar zijn van  deze internetsite, (v) misbruik  van  deze internetsite, (vi) verlies  van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik  van deze internetsite. De uitsluiting  van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders, medewerkers van Formula Air en de aan Formula Air gelieerde recht- spersonen.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen

Formula Air behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Meer informatie omtrent deze disclaimer kan u verkrijgen op het volgende email adres: info@formula-air.com

Vakwebsites:

http://ventilatie.besteoverzicht.nl