Algemene voorwaarden

Algemene module 

Service level 1 

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1 In deze algemene voorwaarden worden met Formula Air aangeduid Formula Air Group B.V. en alle met haar verbonden (rechts)personen en vennootschappen, die deze algemene voorwaarden met toestemming van Formula Air hanteren, en worden met Opdrachtgever aangeduid de (rechts)personen en vennootschappen tot wie een aanbod is gericht en⁄of met wie een overeenkomst tot stand is of wordt gebracht.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, opdrachten aan en overeenkomsten met Formula Air. Uitsluitend door Formula Air schriftelijk aanvaarde afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen geldig zijn. Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn op aanbiedingen van en overeenkomsten met Formula Air niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Nietigheid of vernietiging van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden staat aan toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet in de weg. Formula Air en de Opdrachtgever zullen in overleg treden om nietige c.q. vernietigde bepalingen van deze algemene voorwaarden te vervangen door bepalingen, die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

1.4 Voor zover Opdrachtgever een consument is prevaleren de dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen boven onderstaande bepalingen.

2. AANBOD EN OVEREENKOMST

2.1 Een aanbod van Formula Air geschiedt vrijblijvend en kan door Formula Air worden herroepen, ingetrokken of gewijzigd binnen 7 (zeven) kalenderdagen na de kennisneming door Formula Air van de aanvaarding van haar aanbod. In een aanbod voorkomende fouten of omissies, in het kader van een aanbod door Formula Air verstrekte voorschriften of adviezen en niet uitsluitend tot de Opdrachtgever gerichte – algemene – informatie, binden Formula Air niet.

2.2 Een aanbod van Formula Air is gedurende 30 (dertig) dagen na de verzending daarvan door Formula Air geldig, tenzij in het aanbod een andere geldigheidsduur is vermeld of de geldigheidsduur voor het verstrijken daarvan door Formula Air schriftelijk is verlengd.

2.3 Indien door Formula Air een aanbod is gedaan, komt een overeenkomst tussen Formula Air en de Opdrachtgever eerst tot stand door onvoorwaardelijke aanvaarding (orderbevestiging) door de Opdrachtgever van het aanbod van Formula Air via hetzij e-mail, fax of door uitvoering van een opdracht van de Opdrachtgever door Formula Air. Uitsluitend het aanbod van Formula Air respectievelijk de factuur van Formula Air voor de uitvoering van de opdracht wordt geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te geven.

2.4 Indien door Formula Air geen aanbod is gedaan, komt een overeenkomst eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding of uitvoering van een aanbod c.q. opdracht van de Opdrachtgever door Formula Air. Uitsluitend de schriftelijke aanvaarding van de opdracht door Formula Air respectievelijk de factuur van Formula Air voor de uitvoering van de opdracht wordt geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te geven.

2.5 Wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst zijn eerst geldig nadat die wijzigingen en/of aanvullingen door Formula Air en de Opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen.

2.6 De Opdrachtgever heeft uitsluitend het recht de overeenkomst te ontbinden indien dat schriftelijk is overeengekomen of de Opdrachtgever dat recht aan dwingend geldende wetgeving ontleent. Indien de Opdrachtgever de overeenkomst (rechtsgeldig) ontbindt, is de Opdrachtgever verplicht om uit hoofde van de overeenkomst geleverde goederen en rechten gelijktijdig terug te leveren, uitoefening van de uit hoofde van de overeenkomst verleende rechten gelijktijdig te beëindigen en aan Formula Air te vergoeden de door Formula Air in verband met het aanbod en de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten.

2.7 Formula Air heeft het recht de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te schorten indien één of meer van de volgende gebeurtenissen plaatsvindt c.q. plaatsvinden:

(a) een aan de Opdrachtgever toerekenbare niet nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen;

(b) na de totstandkoming van de overeenkomst Formula Air ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de ontbinding of opschorting slechts toegelaten voor zover na ingebrekestelling niet binnen 7 (zeven) kalenderdagen Opdrachtgever alsnog nakomt of zekerheid stelt voor nakoming;

(c) Opdrachtgever bij de totstandkoming van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot ontbinding of opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd;
(d) de indiening van een verzoek tot het verlenen van (voorlopige) surseance van betaling aan de Opdrachtgever of de indiening van een tot faillietverklaring strekkend verzoek aan de Opdrachtgever, dan wel executoriaal beslag onder Formula Air ten laste van Opdrachtgever;

(e) handelingsonbekwaamheid of volledige beschikkingsonbevoegdheid van de Opdrachtgever;

(f) overdracht van de meerderheid van aandelen in de Opdrachtgever aan één of meer anderen, daaronder mede begrepen meerderheidsaandeelhouders in het aandelen kapitaal;

de Opdrachtgever is verplicht Formula Air onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van (een van) de in dit artikel bedoelde gebeurtenissen.

2.8 In geval van de gebeurtenis (d) uit artikel 2.7, zijn de vorderingen van Formula Air op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

2.9 Formula Air is wegens het (gedeeltelijk) ontbinden van de overeenkomst en het opschorten van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen op grond van de hiervoor in artikel 2.7 bedoelde gebeurtenissen nimmer enige schadevergoeding aan de Opdrachtgever verschuldigd. Formula Air behoudt zich het recht voor (aanvullende) schadevergoeding te vorderen indien de overeenkomst op grond van hetgeen in artikel 2.7 bepaald wordt ontbonden.

2.10 Indien de overeenkomst (gedeeltelijk) door Opdrachtgever of Formula Air is ontbonden, vallen de ter uitvoering van de overeenkomst reeds door Formula Air verrichte en door Opdrachtgever ontvangen prestaties en de daarmee verband houdende betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever niet onder een ongedaanmakingsverplichting. Prestaties die voor of bij het (gedeeltelijk) ontbinden van de overeenkomst reeds door Formula Air zijn verricht, zijn na de (gedeeltelijke) ontbinding onmiddellijk opeisbaar geworden.

3. PRIJS EN BETALING

3.1 Door Formula Air kenbaar gemaakte prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting, andere door de overheid opgelegde heffingen en andere aan derden verschuldigde geldsommen, en exclusief kosten van onder andere vervoer, verzending, invoer, uitvoer, opslag en verzekering, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Niet in een uitsluitend tot de Opdrachtgever gericht aanbod kenbaar gemaakte prijzen en tarieven binden Formula Air niet. Aan in een tot de Opdrachtgever gericht aanbod kenbaar gemaakte prijzen en tarieven kunnen door anderen geen rechten worden ontleend.

3.2 Formula Air heeft het recht overeengekomen prijzen en tarieven – met onmiddellijke ingang – aan te passen. Een aanpassing van overeengekomen prijzen en tarieven tast de overeenkomst niet aan.

3.3 Facturen van Formula Air dienen in Euro te worden voldaan, tenzij de factuur een andere valuta vermeldt. Betalingen dienen overeenkomstig de op de factuur van Formula Air vermelde betalingsvoorwaarden te worden voldaan. Indien geen betalingstermijn is vermeld, dient de factuur binnen 30 (dertig) kalenderdagen na de factuurdatum te worden voldaan.

3.4 Indien de Opdrachtgever verschuldigde geldsommen niet binnen de geldende termijn heeft betaald, is de Opdrachtgever onmiddellijk in verzuim en over de openstaande geldsommen wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien de Opdrachtgever verschuldigde geldsommen na eerste herinnering nalaat te betalen, is de Opdrachtgever het bedrag van de door Formula Air te maken werkelijke kosten van rechtsbijstand in en buiten rechte (waaronder de niet geliquideerde proceskosten) en gerechtskosten aan Formula Air verschuldigd.

3.5 Formula Air heeft het recht betalingen van de Opdrachtgever (ondanks andersluidende vermeldingen van de Opdrachtgever) eerst te laten strekken tot voldoening van vorderingen van Formula Air op Opdrachtgever die niet voortvloeien uit de overeenkomst en van vorderingen die voortvloeien uit tekortkomingen van de Opdrachtgever in de uitvoering van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.

3.6 De Opdrachtgever heeft niet het recht om haar betalingsverplichtingen tegenover Formula Air op te schorten en/of te verrekenen met verplichtingen van Formula Air tegenover de Opdrachtgever.

3.7 De Opdrachtgever is verplicht om op eerste verzoek van Formula Air de voldoening van uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen van Formula Air te verzekeren en verzekerd te houden. Indien de Opdrachtgever de voldoening van de vorderingen van Formula Air desondanks onvoldoende verzekert en/of verzekerd houdt, heeft Formula Air het recht haar verplichtingen tegenover de Opdrachtgever volledig op te schorten en/of niet na te komen.

3.8 Formula Air heeft het recht op voorschotbasis en/of in termijnen te factureren.

4. LEVERING

4.1 Levering geschiedt af fabriek van Formula Air. De te leveren goederen zijn voor risico van de Opdrachtgever met ingang van het moment waarop (een hulppersoon van) de Opdrachtgever of derde de feitelijke macht over deze goederen heeft respectievelijk met ingang van het verzuim van de Opdrachtgever om door Formula Air te leveren goederen af te nemen.

4.2 Ongeacht het bepaalde in lid 1 van dit artikel kunnen Opdrachtgever en Formula Air overeenkomen dat Formula Air voor het transport zorgt. Het risico en de kosten van opslag, laden, transport en lossen rust in dat geval op Opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

4.3 De Opdrachtgever is verplicht de deugdelijkheid van door Formula Air geleverde goederen bij de levering te controleren en Formula Air bij de levering van vermoedelijke ondeugdelijkheid van de door Formula Air geleverde goederen in kennis te stellen. Door Formula Air geleverde goederen, die de Opdrachtgever of een hulppersoon van de Opdrachtgever 48 (achtenveertig) uur na de levering, dan wel na de ontvangst zonder bezwaar heeft behouden of eerder geheel of ten dele in gebruik heeft genomen, bewerkt, verwerkt of aan anderen heeft geleverd, worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.

4.4 Opdrachtgever is verplicht de goederen af te nemen op het moment dat de goederen uit de overeenkomst ter beschikking worden gesteld, rekening houdend met de afgesproken levertijd. Indien Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Formula Air gerechtigd de goederen op te slaan voor rekening van Opdrachtgever.

4.5 Indien Formula Air een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Formula Air schriftelijk in gebreke te stellen en Formula Air daarbij een redelijke termijn voor nakoming te bieden.

4.6 Formula Air is gerechtigd de goederen in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Formula Air is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

4.7 Formula Air is zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming niet verplicht door de Opdrachtgever aan Formula Air geretourneerde goederen aan te nemen. Het aannemen van door de Opdrachtgever geretourneerde goederen impliceert niet de erkenning door Formula Air van de reden van het retourneren. Door de Opdrachtgever zijn de overeengekomen vergoedingen verschuldigd, totdat Formula Air de Opdrachtgever voor deze goederen heeft gecrediteerd. Indien Formula Air geretourneerde goederen niet aanneemt, is de Opdrachtgever verplicht door Formula Air in verband met de geretourneerde goederen gemaakte kosten aan Formula Air te vergoeden.

4.8 Indien Formula Air door anderen tot stand gebrachte en/of van anderen betrokken goederen aan de Opdrachtgever levert, gelden ten aanzien van (de deugdelijkheid van) die goederen de voorwaarden van de producent respectievelijk de toeleverancier van de goederen naast en met voorrang op de overeenkomst tussen Formula Air en de Opdrachtgever (inclusief deze algemene voorwaarden).

5. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN PANDRECHT

5.1 De eigendom van alle door Formula Air geleverde goederen gaat eerst op de Opdrachtgever over indien en nadat de Opdrachtgever heeft voldaan aan al hetgeen hij/zij krachtens enige overeenkomst, ter zake geleverde of nog te leveren goederen of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten waarbij naast levering van goederen tevens het verrichten van bepaalde werkzaamheden is bedongen, aan Formula Air verschuldigd is waaronder begrepen de krachtens artikel 3.4 verschuldigde geldsommen.

5.2 De Opdrachtgever is totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden beperkt beschikkingsbevoegd ten aanzien van rechten, die onder de hiervoor in artikel 5.1 bedoelde opschortende voorwaarde zijn geleverd respectievelijk verleend en is verplicht belanghebbenden – waaronder beoogde rechtverkrijgenden – van die beperkte beschikkingsbevoegdheid in kennis te stellen.

5.3 Beperkt beschikkingsbevoegd in deze algemene voorwaarden betekent dat Opdrachtgever slechts bevoegd is tot overdracht van het voorwaardelijk eigendom op de goederen. Opdrachtgever is slechts bevoegd tot overdracht van de goederen onder de opschortende voorwaarde van betaling, derhalve met inachtneming van het eigendomsvoorbehoud en pandrecht.

5.4 Indien Opdrachtgever (mede) uit door Formula Air geleverde goederen een nieuwe zaak vormt, vormt Opdrachtgever die zaak slechts voor Formula Air en houdt Opdrachtgever de nieuw gevormde zaak voor Formula Air, en is en blijft Formula Air eigenaar van de nieuw gevormde zaak, totdat Opdrachtgever alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan.

5.5 De door Formula Air geleverde goederen zullen herkenbaar als goederen van Formula Air worden opgeslagen (met etiket o.i.d) zodat goederen niet opgaan in een grotere voorraad en niet meer traceerbaar of niet identificeerbaar zijn.

5.6 Tot meerdere zekerheid voor de (terug)betaling van al hetgeen Opdrachtgever, uit welken hoofde ook, aan Formula Air verschuldigd mocht zijn en/of worden, verstrekt Opdrachtgever aan Formula Air, gelijk die in pand aanneemt, een eerste pandrecht op de geleverde goederen althans de daarmee nieuw gevormde, vermengde of nagetrokken goederen. Indien en voor zover Formula Air haar goederen onder eigendomsvoorbehoud heeft geleverd, verstrekt Opdrachtgever aan Formula Air, gelijk die in pand aanneemt, een eerste pandrecht op het voorwaardelijk eigendomsrecht op de goederen.

5.7 Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van Formula Air vervangende en/of aanvullende zekerheden te verstrekken.

5.8 Opdrachtgever is niet gerechtigd om ten behoeve van derden een pandrecht te vestigen op de door Formula Air geleverde goederen zolang het eigendom van deze goederen niet op Opdrachtgever is overgegaan.

5.9 De goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van de Staat van bestemming indien dat recht voor Formula Air gunstigere bepalingen bevat.

5.10 De Opdrachtgever is, zolang zij de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen onder zich heeft, verplicht deze goederen zorgvuldig te behandelen en deze zo nodig zorgvuldig te onderhouden, een en ander op eigen kosten. De Opdrachtgever is tevens verplicht bedoelde goederen op eigen kosten bij een solide verzekeringsmaatschappij te verzekeren en verzekerd te houden tegen door Formula Air als zodanig aangewezen risico’s zoals brand, diefstal en andere oorzaken van verlies benevens aansprakelijkheid voor schade in verband met deze goederen onder bepalingen en bedingen en tot bedragen als door Formula Air gewenst. De polissen en de bewijzen van betaling van de premies moeten te allen tijde op eerste verzoek aan Formula Air worden getoond. Bij aanspraken of beslagen van derden op onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen is Opdrachtgever verplicht alle maatregelen te treffen, welke tot behoud van de rechten van Formula Air noodzakelijk zijn. Formula Air kan desgewenst ook zelf tot het treffen van maatregelen overgaan of doen overgaan en de ter zake daarvan gemaakte kosten bij Opdrachtgever in rekening brengen.

5.11 Formula Air of een door haar aan te wijzen persoon heeft te allen tijde vrije toegang tot het bedrijf van Opdrachtgever om zo nodig de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen terug te halen. Met het bedrijf wordt hier gedoeld op alle gebouwen en percelen, lokalen, kasten, kelders, bergruimten en andere plaatsen waar de goederen zich bevinden, zich behoren te bevinden of redelijkerwijs geacht kunnen worden zich te bevinden.

6. GARANTIE

6.1 Formula Air garandeert dat de te leveren goederen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van gebreken. De garantie geldt voor een periode van 12 (twaalf) maanden. Deze garantietermijn gaat in op het moment van levering van de goederen.

6.2 Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op een garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Formula Air heeft voldaan.

6.3 (a) De in artikel 6.1 genoemde garantie vervalt indien er sprake is van:
– normale slijtage;
– onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik;
– niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
– onkundige installatie, montage, wijziging of reparatie door Opdrachtgever of door derden;
– gebreken aan of ongeschiktheid van zaken afkomstig van, of voorgeschreven door Formula Air;
– gebreken aan of ongeschiktheid van door Opdrachtgever gebruikte materialen of hulpmiddelen;

(b) Geen garantie wordt gegeven op:
– geleverde goederen die niet nieuw waren op het moment van levering;
– het keuren en repareren van goederen van Opdrachtgever;
– onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.

7. RECHTEN VAN INTELLECTUELE EIGENDOM

7.1 Alle rechten van intellectuele eigendom (onder meer doch niet uitsluitend auteursrechten, merkrechten en modelrechten) ten aanzien van alle krachtens en/of in het kader van de overeenkomst tot stand gebrachte, verstrekte en/of toegankelijke voortbrengselen (zoals onder meer teksten, tekeningen, analyses, rapporten, methoden, modellen, materialen, technologieën, uitvindingen, computerprogrammatuur, databanken en documentatie), berusten uitsluitend bij Formula Air. De Opdrachtgever zal voornoemde voortbrengselen niet openbaar maken, verveelvoudigen en/of wijzigen en zich niet (anderszins) als maker en/of rechthebbende daarvan gedragen. De Opdrachtgever zal aanduidingen omtrent rechten van intellectuele eigendom niet uit en van voornoemde voortbrengselen verwijderen of wijzigen.

7.2 Voortbrengselen en daarin vervatte of geopenbaarde technologieën, materialen, methoden en/of informatie worden geacht uitsluitend vertrouwelijke informatie van Formula Air te bevatten, ten aanzien waarvan artikel 10.1. (eerste zin) geldt. De Opdrachtgever zal aanduidingen in en/of op voortbrengselen omtrent het vertrouwelijke karakter van informatie niet verwijderen of wijzigen.

7.3 De Opdrachtgever zal Formula Air vrijwaren van vorderingen van derden op basis van de stelling dat Formula Air door gebruik van door de Opdrachtgever verstrekte en/of voorgeschreven voortbrengselen rechten van intellectuele eigendom van derden schendt, alle uit die vorderingen voortvloeiende verbintenissen van Formula Air als haar eigen verbintenissen nakomen en alle uit die vorderingen voortvloeiende schade aan Formula Air vergoeden.

8. AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADEVERGOEDING

8.1 Aansprakelijkheden en wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding van Formula Air zijn beperkt door de artikelen 8.1 tot en met 8.7. De artikelen 8.1 tot en met 8.7 zijn van overeenkomstige toepassing op door de Opdrachtgever op grond van onrechtmatige daad, en andere buitencontractuele vorderingen. Hulppersonen van Formula Air hebben het recht om jegens de Opdrachtgever een beroep op de artikelen 8.1 tot en met 8.7 te doen.

8.2 Formula Air is uitsluitend aansprakelijk voor door opzet of grove schuld van Formula Air aan Formula Air toe te rekenen tekortkomingen. Als aan Formula Air toe te rekenen tekortkomingen worden in ieder geval niet beschouwd gedragingen van hulppersonen, gebruik van (ongeschikte) hulpgoederen, tekortkomingen door gedragingen van andere leveranciers van de Opdrachtgever en tekortkomingen, die voortvloeien uit niet beveiligde (elektronische) verzending van verklaringen en gegevens. Formula Air is in geen geval aansprakelijk voor (gevolgen van) koop van ongeschikte goederen en gebruik van de adviezen van Formula Air en niet uitsluitend tot de Opdrachtgever gerichte – algemene – informatie.

8.3 Aansprakelijkheid van Formula Air kan uitsluitend ontstaan, nadat de Opdrachtgever Formula Air onverwijld, maar uiterlijk binnen 48 (achtenveertig) uur na de levering of, bij een bij de levering niet waarneembare tekortkoming, onverwijld maar uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na het constateren van de tekortkoming deugdelijk middels een per aangetekende post verzonden brief in gebreke heeft gesteld en Formula Air gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid heeft gesteld de tekortkoming te zuiveren.

8.4 Een verplichting van Formula Air tot schadevergoeding is beperkt tot directe schade. Formula Air is in geen geval verplicht immateriële en indirecte schade, zoals onder meer gevolgschade, bedrijfsschade, imagoschade, milieuschade en schade wegens verlies van tijd, verlies van besparingen, verlies van gegevens en/of het missen van financieel voordeel, te vergoeden.

8.5 De aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag van de overeengekomen prijs, exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen, voor zover die door de Opdrachtgever is betaald. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk uit deellevering bestaat voor een tijdvak van meer dan 1 (één) jaar, wordt de overeengekomen prijs vastgesteld op het totaalbedrag van de voor 1 (één) jaar overeengekomen prijs, exclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen, voor zover die door de Opdrachtgever is betaald. In geen geval zal de door Formula Air verschuldigde schadevergoeding meer bedragen dan de geldsom, die in verband met de betrokken verplichting tot schadevergoeding uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van Formula Air wordt betaald.

8.6 De Opdrachtgever vrijwaart Formula Air van vorderingen van derden, zoals werknemers en andere hulppersonen, die voortvloeien uit en/of verband houden met krachtens en/of in het kader van de overeenkomst door Formula Air geleverde goederen en/of verleende diensten. De Opdrachtgever vrijwaart Formula Air van vorderingen van derden op basis van productaansprakelijkheid voor door de Opdrachtgever aan derden geleverde goederen, die mede bestaan uit door Formula Air aan de Opdrachtgever geleverde goederen, tenzij de aansprakelijkheid uitsluitend is veroorzaakt door door Formula Air geleverde goederen.

8.7 Indien door werknemers en/of andere hulppersonen van Formula Air ten behoeve van de Opdrachtgever werkzaamheden buiten een onderneming van Formula Air en/of met door de Opdrachtgever beschikbaar gestelde materialen worden verricht, rust op de Opdrachtgever tegenover die werknemers en andere hulppersonen de in artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek (BW) bedoelde verplichting en aansprakelijkheid, terwijl de Opdrachtgever Formula Air zal vrijwaren voor vorderingen van die werknemers en andere hulppersonen, die voortvloeien uit het niet nakomen door de Opdrachtgever van de in artikel 7:658 BW bedoelde verplichtingen door de Opdrachtgever.

8.8 De Opdrachtgever staat er voor in dat door Formula Air te verwerken gegevens, het verwerken van de gegevens en het resultaat van die verwerking niet in strijd zijn met het geldende Nederlandse recht, zoals onder meer de Wet Bescherming Persoonsgegevens, dan wel prevalerend de Europese privacyverordening. De Opdrachtgever zal Formula Air vrijwaren van alle vorderingen van derden op basis van de stelling dat met door Formula Air verwerkte gegevens, het verwerken van gegevens en/of het resultaat van die verwerking geldende rechten, zoals onder meer de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of daaruit voortvloeiende rechten, worden geschonden.

9. OVERMACHT

9.1 Indien Formula Air door overmacht tijdelijk niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, is zij bevoegd de uitvoering van de overeenkomst geheel of ten dele op te schorten zolang de overmacht voortduurt. Indien Formula Air door overmacht blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, heeft zij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te zeggen. Onder overmacht worden onder meer verstaan tekortkomingen van (toeleveranciers van) Formula Air en/of andere hulppersonen, productiestoringen, werkonderbrekingen en bovenmatig ziekteverzuim van werknemers en/of andere hulppersonen, overheidsmaatregelen en weersomstandigheden.

9.2 Indien Formula Air door overmacht tijdelijk of blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, kan de Opdrachtgever tegenover Formula Air geen aanspraak op uitvoering van de overeenkomst, ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding maken.

10. VERTROUWELIJKE INFORMATIE

10.1 De Opdrachtgever staat er voor in dat derden niet, door handelen en/of nalaten van hen en/of van hun werknemers en/of andere hulppersonen, kennis (kunnen) nemen van door Formula Air verstrekte, dan wel van Formula Air betrokken en uit de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende informatie van vertrouwelijke aard. Informatie wordt in ieder geval geacht vertrouwelijk te zijn indien die informatie door Formula Air als zodanig is aangeduid.

10.2 Door schending van artikel 10.1 is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en aan Formula Air een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,– (vijfentwintigduizend euro) voor iedere schending en van € 5.000,– (vijfduizend euro) voor iedere dag dat de schending voortduurt, onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever om iedere schending te staken en gestaakt te houden, uit ieder schending voortvloeiende schade aan Formula Air te vergoeden en uit iedere schending voortvloeiende voordelen aan Formula Air te verantwoorden en af te dragen.

11. SLOTBEPALINGEN

11.1 Als verklaringen of gedragingen ten aanzien waarvan de overeenkomst of deze algemene voorwaarden de schriftelijke vorm vereist, worden tevens beschouwd elektronische verklaringen.

11.2 Rechten, verplichtingen of vorderingen van de Opdrachtgever jegens Formula Air zijn (zowel verbintenis- als goederenrechtelijk) niet vatbaar voor overdracht, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Formula Air.

11.3 De Opdrachtgever zal Formula Air op de hoogte houden van de juiste NAW-gegevens van de Opdrachtgever en Formula Air onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van wijzigingen van de NAW-gegevens van de Opdrachtgever.

11.4 Aanbiedingen van en overeenkomsten met Formula Air worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende goederen van 11 april 1980 is op aanbiedingen van en overeenkomsten met Formula Air niet van toepassing.

11.5 De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant in Nederland heeft rechtsmacht en is uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen.

11.6 Indien Formula Air een niet Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden hanteert en tussen de Nederlandstalige versie en niet Nederlandstalige versie verschillen bestaan, is uitsluitend de Nederlandstalige versie bindend.


Module diensten

Service level 2 

12. TOEPASSELIJKHEID

12.1 De algemene voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld met één of meer specifieke modules per product of dienst.

De in onderhavige module opgenomen bepalingen zijn in aanvulling en met voorrang op de bepalingen in de module Algemeen van toepassing indien Formula Air diensten aan Opdrachtgever verleent, voor zover het gedeelte van de opdracht aan Formula Air kwalificeert als een overeenkomst van opdracht waaronder onder meer, doch niet uitsluitend, ontwerp-, engineerings- en advies-werkzaamheden, hierna aan te duiden in deze module als de “Diensten”.

12.2 De rechtsverhouding tussen Formula Air en Opdrachtgever met betrekking tot het leveren van Diensten kwalificeert als een overeenkomst van opdracht als bedoel in artikel 7:400 BW. De artikelen 7:404, 7:407 en 7:408 BW worden door Formula Air en Opdrachtgever uitgesloten, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

13. INSCHAKELEN DERDEN

13.1 Formula Air mag bij de uitvoering van de Diensten derden betrekken als dit naar het oordeel van Formula Air de goede uitvoering van de opdracht ten goede komt. Een tekortschieten van een bij de uitvoering betrokken derde kan niet aan Formula Air worden toegerekend.

14. ADVIEZEN EN VERSTREKTE INFORMATIE

14.1 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van Formula Air krijgt als deze geen betrekking hebben op de Diensten.

14.2 Als Opdrachtgever aan Formula Air gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag Formula Air bij de uitvoering van de opdracht uitgaan van de juistheid en volledigheid daarvan.

14.3 Opdrachtgever vrijwaart Formula Air voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens Opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.

15. UITVOERING

15.1 Bij de vaststelling van de uitvoeringsperiode gaat Formula Air ervan uit dat zij de Diensten kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar bij de totstandkoming van de overeenkomst bekend zijn.

15.2 De uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve en goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van Formula Air, de eventueel overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de Diensten is voldaan:

(a) indien er sprake is van andere omstandigheden dan Formula Air bekend waren toen zij de uitvoeringsperiode vaststelde, kan zij de uitvoeringsperiode verlengen met de tijd die zij nodig heeft om de Diensten onder deze omstandigheden uit te voeren.
Als de werkzaamheden niet in de planning van Formula Air kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra haar planning dit toelaat;

(b) indien er sprake is van meerwerk wordt de uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die Formula Air nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van Formula Air kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra haar planning dit toelaat;

(c) indien er sprake is van opschorting van verplichtingen door Formula Air wordt de uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van Formula Air kunnen worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra haar planning dit toelaat;

15.3 Tot de opdracht behoort eenmaal een revisie-mogelijkheid. Aanvullende revisies en bijbehorende werkzaamheden zullen worden aangemerkt als meerwerk conform artikel 17 van deze algemene voorwaarden.

15.4 Opdrachtgever is gehouden alle kosten die Formula Air maakt als gevolg van vertraging in de uitvoeringsperiode ontstaan door toedoen of voor risico van Opdrachtgever te voldoen.

15.5 Overschrijding van de uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding.

16. VERLENING EN AFNAME VAN DIENSTEN

16.1 Formula Air is verplicht de overeengekomen Diensten naar beste kunnen en met zorg uit te voeren aan de hand van door Formula Air schriftelijk aanvaarde afspraken en procedures. Diensten worden verleend per dagdeel, dat mede voorbereidingstijd en reistijd omvat, tenzij anders overeengekomen.

16.2 Indien is overeengekomen dat de Diensten in fasen zullen plaatsvinden, heeft Formula Air het recht de uitvoering van de volgende fasen uit te stellen totdat de Opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fasen schriftelijk heeft goedgekeurd.

16.3 Formula Air is uitsluitend verplicht bij de uitvoering van de overeengekomen Diensten aanwijzingen van de Opdrachtgever op te volgen, indien Formula Air die verplichting bij de overeenkomst uitdrukkelijk heeft aanvaard en de aanwijzingen van de Opdrachtgever tijdig zijn verstrekt en verantwoord zijn. Formula Air is in geen geval verplicht aanwijzingen op te volgen, die de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen Diensten beïnvloeden. De Opdrachtgever is voor het opvolgen van aanwijzingen, die de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen Diensten beïnvloeden, aan Formula Air een door Formula Air op basis van haar tarieven vast te stellen (aanvullende) vergoeding verschuldigd.

16.4 Indien Formula Air op verzoek of met voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever buiten de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen Diensten vallende werkzaamheden heeft verricht, is de Opdrachtgever aan Formula Air een op basis van haar tarieven vast te stellen (aanvullende) geldsom verschuldigd.

Formula Air is niet verplicht buiten de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen Diensten vallende werkzaamheden te verrichten en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke overeenkomst tot stand komt.

16.5 Door Formula Air verrichte Diensten waartegen de Opdrachtgever niet binnen 7 (zeven) dagen na de uitvoering daarvan heeft geprotesteerd, worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.

16.6 De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot (afgifte van en/of toegang tot) door Formula Air tot stand gebrachte en/of uit de Diensten van Formula Air voortvloeiende databases.

17. WIJZIGINGEN AAN VERRICHTE WERKZAAMHEDEN

17.1 Wijzigingen in de Diensten resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk:

(a) indien er sprake is van een wijziging in het ontwerp en/of de specificaties;

(b) als door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;

(c) als de geschatte hoeveelheden meer dan 10% afwijken;

17.2 Meerwerk wordt berekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de prijsbepalende factoren die golden op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

17.3 Opdrachtgever is gehouden de prijs van het meerwerk zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel naar keuze van Formula Air op een van onderstaande momenten te voldoen:

(a) als het meerwerk zich voordoet;

(b) tegelijk met betaling van de hoofdsom;

(c) bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.

18. AANSPRAKELIJKHEID DIENSTEN

18.1 In aanvulling op artikel 8 gelden de volgende bepalingen met betrekking tot de aansprakelijkheid van Formula Air voor de door haar verleende Diensten.

18.2 In geval van tekortkomingen in de Diensten, is Formula Air hiervoor slechts aansprakelijk voor zover deze tekortkomingen haar kunnen worden toegerekend. Tekortkomingen als gevolg van aan Formula Air door of namens Opdrachtgever verstrekte informatie is uitgesloten.

18.3 De aansprakelijkheid van Formula Air op grond van het vorige lid is beperkt tot het voor het verrichten van Diensten overeengekomen bedrag. Indien geen bedrag is overeengekomen, is Formula Air niet aansprakelijk voor de verrichte Diensten. In geen geval zal de door Formula Air verschuldigde schadevergoeding meer bedragen dan de geldsom, die in verband met de betrokken verplichting tot schadevergoeding uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van Formula Air wordt betaald.


Module aanneming van werk

Service level 3 

19. TOEPASSELIJKHEID

19.1 De algemene voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld met één of meer specifieke modules per product of dienst. De in onderhavige module opgenomen bepalingen zijn in aanvulling en met voorrang op de bepalingen in de module Algemeen van toepassing indien Formula Air onder meer maar doch niet uitsluitend werkzaamheden verricht met betrekking tot het naar de specificaties van de Opdrachtgever produceren van een werk van stoffelijke aard, hierna aan te duiden in deze module als het “Product”.

19.2 De rechtsverhouding tussen Formula Air en Opdrachtgever met betrekking tot aanneming van werk kwalificeert als een overeenkomst van aanneming van werk als bedoel in artikel 7:750 BW.

20. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

20.1 Tenzij anders is overeengekomen zorgt de Opdrachtgever ervoor dat Formula Air tijdig kan beschikken over:

(a) de voor de opzet van het Product benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen), zo nodig in overleg met Formula Air;

(b) de installatie, het gebouw of terrein waarin of waarop het Product moet worden geplaatst;

(c) voldoende gelegenheid voor aanvoer van opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen;

(d) vóór de (af)levering of afname van het Product, indien het Product elders dan bij Formula Air wordt afgeleverd of vervaardigd, een voor het Product geschikte plaats en voor het functioneren van de goederen vereiste faciliteiten en voorzieningen en alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen te treffen, te handhaven en te voldoen aan overheidsvoorschriften.

20.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor tijdige schriftelijke goedkeuring van de definitieve tekeningen voordat de uitvoeringsperiode aanvangt.

20.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor tijdige afname en verplicht medewerking te verlenen aan oplevering van het Product.

21. UITVOERING

21.1 Bij de vaststelling van de uitvoeringsperiode gaat Formula Air ervan uit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn.

21.2 De uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve en goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van Formula Air, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan:

(a) Indien er sprake is van andere omstandigheden dan Formula Air bekend waren toen zij de uitvoeringsperiode vaststelde, kan zij de uitvoeringsperiode verlengen met de tijd die zij nodig heeft om de overeenkomst onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van Formula Air kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra haar planning dit toelaat;

(b) Indien er sprake is van meerwerk wordt de uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die Formula Air nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van Formula Air kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra haar planning dit toelaat;

(c) Indien er sprake is van opschorting van verplichtingen door Formula Air wordt uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van Formula Air kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra haar planning dit toelaat;

21.3 Tot de opdracht behoort eenmaal een revisie-mogelijkheid. Aanvullende revisies en bijbehorende werkzaamheden zullen worden aangemerkt als meerwerk conform artikel 17 van deze algemene voorwaarden.

21.4 Opdrachtgever is gehouden alle kosten die Formula Air maakt als gevolg van vertraging in de uitvoeringsperiode zoals vermeld in lid 3 van dit artikel te voldoen.

21.5 Overschrijding van de uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding.

22. OPLEVERING VAN HET PRODUCT

22.1 De opdracht wordt als opgeleverd beschouwd in de volgende niet cumulatieve gevallen:

(a) als Opdrachtgever het Product heeft goedgekeurd;

(b) als het Product door Opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt Opdrachtgever een deel van het Product in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;

(c) Als Formula Air schriftelijk aan Opdrachtgever heeft meegedeeld dat het Product is voltooid en Opdrachtgever niet binnen 7 (zeven) dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het Product al dan niet is goedgekeurd;

(d) Als Opdrachtgever het Product niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 (dertig) dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en de ingebruikname van het Product niet in de weg staan.

22.2 Keurt Opdrachtgever het Product niet goed dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan Formula Air. Opdrachtgever dient Formula Air in de gelegenheid te stellen het Product alsnog op te leveren binnen een redelijke termijn.

22.3 Indien het Product gefaseerd wordt opgeleverd en door Opdrachtgever in gebruik wordt genomen vrijwaart Opdrachtgever Formula Air voor aanspraken van derden voor schade aan de nog niet opgeleverde delen van het Product veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen van het Product.

23. AANSPRAKELIJKHEID FORMULA AIR BIJ AANNEMING VAN WERK

23.1 Vanaf oplevering van het Product is Formula Air niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het Product behoudens indien er sprake is van een gebrek dat bij de oplevering reeds aanwezig was en bij de oplevering door Opdrachtgever niet had kunnen worden onderkend en waarvan Opdrachtgever aannemelijk maakt dat het gebrek met grote mate van waarschijnlijkheid bij oplevering reeds aanwezig was.

23.2 Alvorens Formula Air aansprakelijk is op grond van lid 1 van dit artikel, dient Opdrachtgever Formula Air in de gelegenheid te stellen gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen, tenzij de kosten van herstel in geen verhouding staan tot het belang van Opdrachtgever bij herstel in plaats van schadevergoeding.