Bendrosios prekybos ir tiekimo sąlygos

Bendroji dalis 

1 Paslaugų lygis

1. TAIKYMAS

1.1 Remiantis šiomis sąlygomis, Formula Air Baltic, UAB ir visi susiję juridiniai / fiziniai asmenys bei įmonės, susijusios su ja, kuriems yra taikomos šios bendrosios sąlygos, laikytini Formula Air Baltic. Klientas – tai juridiniai / fiziniai asmenys bei įmonės, kurioms skiriamas pasiūlymas ir / arba su kuriomis sudaryta arba bus sudaroma sutartis.

1.2 Šios bendrosios sąlygos taikomos visiems Formula Air Baltic pasiūlymams, užduotims ir susitarimams. Bet kokie šių sąlygų neatitikimai galioja tik tuo atveju, jei yra rašytinis Formula Air Baltic sutikimas. Kliento bendrosios sąlygos yra netaikomos pasiūlymams ir susitarimams su Formula Air Baltic.

1.3 Jei viena arba keletos iį šių bendrųjų sąlygų dalių tampa negaliojančiomis arba pasibaigusiomis, arba yra paskelbiamos negaliojančiomis, visos kitos bendrųjų sąlygų dalys lieka taikytinos. Formula Air Baltic ir Klientas tarsis dėl negaliojančių ar pasibaigusių šių bendrųjų sąlygų dalių pakeitimo tokiomis nuostatomis, kurios labiausiai atitiktų nebegaliojančių sąlygų dalių tikslus ir poveikį.

1.4 Jeigu klientas yra vartotojas, įstatymais apibrėžtos sąlygos yra privalomos arba yra prioritetinės prieš išdėstytas sąlygas šiame dokumente.

2. PASIŪLYMAS IR SUTARTIS

2.1 Formula Air Baltic komerciniai pasiūlymai nėra galutiniai įsipareigojimi ir gali būti Formula Air Baltic atšaukti arba pakeisti per 7 (septynias) kalendorines dienas po to, kai Formula Air Baltic priima užsakymo patvirtinimą.

2.2 Galimos klaidos ar trūkstama informacija kuri yra pateikiama bendrame Formula Air Baltic komercinių pasiūlymų, instrukcijų ar patarimų kontekste, neįpareigoja Formula Air Baltic jeigu nėra išskirtinai skirta Klientui.

2.3 Formula Air Baltic pasiūlymai galioja 30 (trisdešimt) dienų po Formula Air išsiuntimo, nebent pasiūlyme nurodomas kitoks galiojimo terminas arba galiojimo laikas yra Formula Air Baltic pratęsiamas raštu prieš baigiantis galiojimo laikui.

2.4 Formula Air Baltic pateikus pasiūlymą, sutartis tarp Formula Air Baltic ir Kliento įsigalios tik po visiško Kliento sutikimo (užsakymo) – Formula Air Baltic pasiūlymo – patvirtinimo elektroniniu paštu ar kitomis Formula Air Baltic priimtinomis priemonėmis. Formula Air Baltic pasiūlymas arba sąskaita faktūra užsakymo vykdymui laikytini kaip tiksliai reprezentuojantys sutarties turinį.

2.5 Jei Formula Air Baltic nepateikia pasiūlymo, sutartis įsigalioja tik po to, kai raštu priimamas Kliento užsakymas. Formula Air Baltic užsakymo priėmimas raštu arba Formula Air Baltic sąskaita faktūra užsakymo vykdymui laikytini kaip tiksliai reprezentuojantys sutarties turinį.

2.6 Sutarties papildymai ir / arba priedai laikytini galiojančiais tik tuo atveju, jei šie priedai ir / arba papildymai raštu suderinti tarp Formula Air Baltic ir Kliento. Klientas turi teisę nutraukti arba sustabdyti sutartį, jei tai buvo sutarta raštu, arba jei Klientas įgyja šią teisę vadovaujantis galiojančiais įstatymais. Jei Klientas nutraukia arba sustabdo sutartį (teisiškai priimtina forma), Klientas įpareigojamas tuo pačiu grąžinti prekes ir pagal sutartį suteiktas teises, o taip pat nutraukti sutartimi suteiktų teisių naudojimą bei kompensuoti Formula Air Baltic patirtas išlaidas, susijusias su pasiūlymais, atsiradusiais įgyvendinant sutartį.

2.7 Formula Air Baltic turi teisę vienašališkai, nedelsiant nutraukti sutartį arba jos dalį ir / arba pilnai, arba iš dalies sustabdyti įsipareigojimų vykdymą pagal sutartį, jei atsitinka bent vienas iš žemiau išdėstytų incidentų:

(a) Kliento negebėjimas įvykdyti vieno ar daugiau įsipareigojimų pagal sutartį;

(b) Jei po sutarties sudarymo Formula Air Baltic gauna informacijos apie aplinkybes, kurios suteikia pagrindo tikėtis, kad Klientas gali nevykdyti savo įsipareigojimų. Jei nėra pakankamo pagrindo prielaidoms, kad Klientas iš dalies arba netinkamai vykdys įsipareigojimus pagal sutartį, sutarties nutraukimas arba sustabdymas galimas tik jei Klientas nevykdo įsipareigojimų pagal sutartį arba nepateikia įsipareigojimų įvykdymo garantijos per 7 (septynias) kalendorines dienas po įspėjimo;

(c) Sutarties sudarymo metu Kliento buvo paprašyta pateikti įsipareigojimų vykdymo pagal šią sutartį užtikrinimo garantiją ir ši garantija yra nepateikta arba yra netinkama. Kai tik pateikiama garantija, teisė nutraukti arba sustabdyti sutartį netenka galios, nebent dėl to yra ženkliai atidėti mokėjimai;

(d) Pateikus prašymą suteikti (laikiną) moratoriumą (atidėjimą) Klientui, arba pateikus prašymą dėl likvidavimo įsakymo, susijusio su Klientu arba Formula Air Baltic pradėjus išieškojimą iš Kliento;

(e) Klientui negalint teisiškai veikti arba Klientui praradus dispozicijos teisę;

(f) Klientui perdavus didžiąją savo akcijų dalį vienai ar kelioms kitoms šalims, įskaitant ir įstatinio kapitalo akcininkų daugumą.

Klientas turi būti įpareigotas nedelsiant informuoti Formula Air Baltic atsiradus bent vienai iš aukščiau minimų aplinkybių.

2.8 Įvykus incidentui, aprašytam 2.7 punkto (d) dalyje, Formula Air Baltic reikalavimai Klientui tampa nedelsiant vykdytini ir apmokėtini.

2.9 Formula Air Baltic neatsako prieš Klientą ir nesuteiks jam jokios kompensacijos dėl pilno arba dalinio sutarties nutraukimo ir įsipareigojimų pagal sutartį sustabdymo dėl incidentų, aprašomų 2.7 punkte. Formula Air Baltic pasilieka teisę reikalauti papildomų kompensacijų, jei sutartis yra nutraukiama remiantis 2.7 punktu.

2.10 Įsipareigojimai nebūtinai yra atšaukiami jei sutartis yra pilnai arba iš dalies nutraukiama vienos iš pusių, kuomet, prekės ir paslaugos, kurias Formula Air Baltic suteikė, o Klientas gavo jas įgyvendinant šią sutartį, taip pat, jeigu buvo atlikti atitinkami Kliento mokėjimai. Prekės ir paslaugos, kurios pilno arba dalinio sutarties nutraukimo metu buvo suteiktos Formula Air Baltic, iš karto tampa apmokėtinomis po pilno arba dalinio nutraukimo.

3. KAINA IR MOKĖJIMAI

3.1 Kaina ir tarifas, pateikti Formula Air Baltic yra be pelno mokesčio, kitų taikytinų oficialių mokesčių bei kitų sumų, kurios yra mokėtinos trečiosioms šalims, be transporto, siuntimo, importo, eksporto, saugojimo ir draudimo mokesčių, nebent sutarta kitaip. Kainos ir tarifai, kurie nebuvo aiškiai išdėstyti Klientui adresuotame pasiūlyme, neįpareigoja Formula Air Baltic. Trečiosios šalys negali gauti jokių teisių dėl kainų ar tarifų, pateikiamų Klientui adresuotame pasiūlyme.

3.2 Formula Air Baltic turi teisę koreguoti sutartas kainas ir tarifus. Bet koks sutartų kainų ar tarifų pakeitimas neįtakoja sutarties.

3.3 Formula Air Baltic sąskaitos faktūros apmokamos eurais, nebent sąskaitoje faktūroje pateikiama kita valiuta. Mokėjimai turi būti atliekami pagal mokėjimo terminus, išdėstytus Formula Air Baltic sąskaitoje faktūroje. Jei nenumatyti jokie mokėjimo terminai, sąskaita faktūra apmokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros išrašymo datos.

3.4 Jei Klientas neapmoka nurodytos sumos per atitinkamą laikotarpį, Klientui nedelsiant pradedamos skaičiuoti oficialiais teisės aktais apibrėžtos palūkanos nuo neapmokėtos sumos. Jei Klientas neapmoka skolos po pirmojo priminimo, Klientas taip pat tampa skolingas ir už aktualias išlaidas teisininkams, kurias patirs Formula Air Baltic (įskaitant ir visus mokesčius, kurie dar nebuvo įvertinti).

3.5 Formula Air Baltic turi teisę gauti mokėjimus iš Kliento (nepaisant priešingų Kliento teiginių), pirmiausia tuos, kurie nėra sutarties pasekmė ir tuos, kurie yra laikytini reikalavimais pagal sutartį. Taip pat ir tuos, kurie atsiranda trečiosioms šalims dėl Kliento įsipareigojimų vykdymo pagal sutartį.

3.6 Klientas neturi teisės suspenduoti savo mokėjimo įsipareigojimų Formula Air Baltic ir / arba sugretinti juos su Formula Air Baltic įsipareigojimais Klientui.

3.7 Klientas yra įpareigotas, esant pirmam Formula Air Baltic pareikalavimui, užtikrinti ir garantuoti mokėjimus Formula Air Baltic, atsirandančius pagal sutartį. Jei Klientas nepakankamai garantuoja ir / arba neužtikrina mokėjimus pagal Formula Air Baltic reikalavimus, Formula Air Baltic turi teisę pilnai nutraukti ir / arba nevykdyti savo įsipareigojimų Klientui.

3.8 Formula Air Baltic turi teisę išrašyti sąskaitą faktūrą išankstiniam mokėjimui ir / arba įmokoms.

4. PRISTATYMAS

4.1 Pristatomos prekės yra Kliento atsakomybėje nuo to momento, kai Kliento paskirtas asmuo arba trečioji šalis gauna realią prekių kontrolę arba nuo to momento, kai Klientas nepriima Formula Air Baltic pristatytų prekių.

4.2 Nepriklausomai nuo šio skyriaus 1 dalyje išdėstytos informacijos, Klientas ir Formula Air Baltic gali sutarti, kad Formula Air Baltic organizuoja transportavimą. Tokiu atveju, saugojimo, pakrovimo, transportavimo ir iškrovimo rizika pereina klientui. Klientas tokiu atveju rekomenduojama įsigyti draudimą šioms rizikoms padengti.

4.3 Klientas privalo patikrinti Formula Air Baltic pristatytas prekes pristatymo metu ir informuoti Formula Air Baltic, jei aptinkamos pažeistos ar netinkamos prekės klientui yra netinkamos. Prekės, kurias Formula Air Baltic pristatė Klientui arba Kliento atstovui, 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas po pristatymo arba po priėmimo be pastabų, arba tos, kurios jau anksčiau buvo pradėtos pilnai arba dalinai naudoti, kurios buvo apdirbtos, pakeistos ar pristatytos kitoms šalims, laikytinos kaip atitinkančios sutartį.

4.4 Klientas yra įpareigotas priimti prekes tuo metu, kaip prekės jam tampa pasiekiamos pagal sutartį, atsižvelgiant į pristatymo terminus. Jei Klientas atsisako priimti prekes arba negali pateikti informacijos arba nurodymų dėl prekių pristatymo, Formula Air Baltic įsipareigoja saugoti prekes Kliento sąskaita.

4.5 Formula Air Baltic nurodomas pristatymo terminas yra orientacinis. Nurodyta pristatymo data niekada nelaikytina galutine data.

4.6 Formula Air Baltic turi teisę prekes pristatyti dalimis, nebent sutartyje numatyta kitaip.  Formula Air Baltic turi teisę išrašyti sąskaitas faktūras už atskirus pristatymus.

4.7 Formula Air Baltic neprivalo be išankstinio raštiško sutikimo priimti prekių, kurios yra grąžinamos Kliento. Kliento grąžinamų prekių priėmimas nereiškia, kad Formula Air Baltic pripažįsta prekių grąžinimo priežastį kaip tinkamą. Sutarti mokėjimai privalo būti atliekami Kliento kol Formula Air Baltic įskaito Klientui apmokėjimą už tokias prekes. Jei Formula Air Baltic nepriima grąžinamų prekių, Klientas privalo atlyginti Formula Air Baltic visas patirtas išlaidas, susijusias su grąžintomis prekėmis.

5. NUOSAVYBĖS TEISĖS APSAUGA IR UŽSTATO TEISĖ

5.1 Prekių nuosavybės teisė, kurias pristato Formula Air Baltic, pereina Klientui tik po to, kai Klientas pilnai sumoka viską, ką yra įsiskolinęs Formula Air Baltic, įskaitant ir sumas pagal 3.4 punktą, o taip pat sumas pagal bet kokias kitas sutartis, susijusias su prekėmis, kurios buvo pristatytos arba kurios bus pristatomos arba darbais, įgyvendintais arba įgyvendintinais pagal šią sutartį Kliento naudai, o taip pat ir su reikalavimais dėl negebėjimo įgyvendinti sutarčių sąlygų, įskaitant ir prekių pristatymą arba specifinių darbų atlikimą.

5.2 Klientas turi ribotą disponavimo teisę kol mokėjimas, susijęs su teisių perdavimu, yra atliekamas pilnai, įskaitant ir tai, kas apibrėžta šios sutarties 5.1 punkte; jis privalo informuoti susijusias šalis, įskaitant ir teisių perėmėjus, apie šią ribotą disponavimo teisę.

5.3 Ribota disponavimo teisė šiose bendrosiose sąlygose reiškia, kad Klientas turi teisę perduoti sąlygines nuosavybės teises į prekes. Klientas turi teisę perduoti tik prekes pagal sąlyginio mokėjimo užlaikymo sąlygą atsižvelgiant į nuosavybės teisės ir užstato teisės išsaugojimą.

5.4 Formula Air Baltic pristatytos prekės saugomos taip, kad būtų aišku, jog tai yra Formula Air Baltic prekės (su ženklinimu ar pan.) taip, kad prekės neįsimaišytų prie kitų prekių ir netaptų neidentifikuotinomis, neatskirtinomis.

5.5 Klientas neturi teisės suteikti užstato galimybės trečioms šalims toms prekėms, kurias pristatė Formula Air Baltic tol, kol šių prekių nuosavybės teisė neperduota Klientui.

5.6 Iš nuosavybės teisės išlaikymo kylančios pasekmės eksportuojamai prekei yra apibrėžiamos šalies, į kurią bus vykdomas išvežimas, įstatymais, jei tos šalies įstatymai yra labiau palankūs Formula Air Baltic.

5.7 Klientas tol, kol turi savo priežiūroje pristatytas prekes, privalo su tomis prekėmis elgtis atsargiai ir, reikalui esant, atlikti priežiūros darbus savo sąnaudomis. Klientui rekomenduojama apdrausti prekes savo sąnaudomis nuo rizikų, kurias nurodo Formula Air Baltic, tokias kaip gaisras, vagystė ar kitos praradimo galimybės, tuo pačiu apimančias ir atsakomybę už prekėms padarytą žalą pagal sąlygas ir tokiais kiekiais, kaip to reikalauja Formula Air Baltic. Esant trečių šalių reikalavimams dėl pristatytų prekių nuosavybės teisių, Klientas yra įpareigotas imtis visų priemonių, kad išsaugotų Formula Air Baltic teises.

5.8 Formula Air Baltic arba jos paskirtas asmuo turi turėti laisvą prieigą pasiimti pristatytas nuosavybės teise jai priklausančias prekes iš saugojimo patalpų bei kitų vietų, kur yra sudėtos arba pagrįstai manoma jog gali būti sudėtos prekės.

6. GARANTIJA

6.1 Formula Air Baltic užtikrina, kad pristatomos prekės atitinka visus įprastus reikalavimus bei standartus, kurie įprastai taikomi tokioms prekėms, ir kad prekės yra be defektų. Garantija taikoma 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui. Šis garantijos laikotarpis prasideda nuo prekių pristatymo momento.

6.2 Klientui taikoma garantija tik tuo atveju, jei jis pilnai įvykdė savo įsipareigojimus Formula Air Baltic.

6.3 (a) Garantija aprašyta 6.1 punkte negalioja dėl:
– Įprastinio nusidėvėjimo;
– Netinkamo naudojimo;
– Netinkamos priežiūros arba netaikius jokios priežiūros;
– Nekompetentingo sumontavimo, surinkimo, modifikavimo, taisymo, kuriuos atliko Klientas arba trečioji šalis;
– Defektų ar prekių netinkamumo, atsiradusių dėl Kliento veiklos;
– Defektų ar medžiagų netinkamumo, kurias naudoja Klientas.

(b) Garantija netaikoma:
– Pristatytoms prekėms, kurios pristatymo metu nebuvo naujos;
– Kliento prekių patikrai ir taisymui;
 

7. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖ

7.1 Visų produktų, gaminamų pagal ir / arba sutarties kontekste ir prieinamų pagal ir / arba sutarties kontekste (pavyzdžiui tekstų, piešinių, analizių, ataskaitų, metodų, dizaino, medžiagų, technologijų, išradimų, kompiuterių programinės įrangos, duomenų bazių ir dokumentų) intelektinės nuosavybės teisės  bet ne tik autorių teisių, prekių ženklų teisės ir dizaino teises) yra išskirtinai patikėtos Formula Air Baltic. Klientas neviešins, nedaugins ir / arba nekeis aukščiau minimų produktų ir nesielgs kaip kūrėjas. Klientas nepašalins specifikacijų, susijusių su minėtų produktų intelektinės nuosavybės teisėmis.

7.2 Produktai ir technologijos, medžiagos, metodai ir / arba informacija, kuri yra juose publikuojama yra laikomi turinčiais konfidencialios informacijos, kuri priklauso Formula Air Baltic pagal 10.1 dalies (pirmojo sakinio) nuostatas. Klientas nepašalins ir nepakeis specifikacijų, susijusių su minėtų produktų konfidencialumo informacija.

8. ATSAKOMYBĖ IR KOMPENSACIJA

8.1 Atsakomybė ir statutiniai įsipareigojimai dėl kompensacijų Formula Air Baltic vardu yra apriboti informacija nuo 8.1 iki 8.7 punkto imtinai.

8.2 Formula Air Baltic bus atsakingi už trūkumus, atsiradusius dėl tyčinio ar didelio Formula Air Baltic neatsargumo. Trūkumai, sietini su Formula Air Baltic negali būti susiję su pagalbinių asmenų veikimu, netinkamų papildomų priemonių naudojimu, trūkumais, kilusiais dėl kitų Kliento tiekėjo veikimu bei žala, susijusia su netinkamu (nesaugiu) informacijos bei duomenų siuntimu. Formula Air Baltic jokiomis aplinkybėmis neatsako už netinkamų produktų pardavimo ir naudojimo pasėkmes kurios kilo iš bendros Formula Air Baltic informacijos, nepritaikytos konkrečiam Klientui.

8.3 Formula Air Baltic atsakomybė taikytina jei Klientas nedelsiant ir ne vėliau nei per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas po pristatymo informavo Formula Air Baltic apie trūkumus, arba apie neatitikimus, kurie nebuvo pastebėti pristatymo metu ne vėliau nei per 7 (septynias) dienas po trūkumo radimo (tinkama informavimo priemonė yra el. Paštas arba registruotas paštas) ir suteikė Formula Air tinkamą laiką bei galimybę pataisyti trūkumus.

8.4 Bet koks Formula Air Baltic įpareigojimas kompensacijai yra ribojamas tiesiogine žala. Formula Air Baltic jokiomis aplinkybėmis neprivalo atlyginti nematerialias ar netiesioginias žalas, tokias kaip  prekybos nuostoliai, nuostoliai dėl prarasto laiko, prarastų santaupų, dingusios informacijos ir / arba negautos finansinės naudos.

8.5 Atsakomybė ribojama maksimalia sutartos kainos suma, neįskaitant pelno mokesčio, bei kitų privalomų valstybinių mokesčių, tiek, kiek yra sumokėta Kliento. Jei sutartis sudaryta dėl dalinių pristatymų ilgesniam nei 1 (vienerių) metų laikotarpiui, sutarta kaina nustatoma kaip bendra kaina, suderinta 1 (vieneriems) metams, neįskaitant pelno mokesčio, bei kitų privalomų valstybinių mokesčių, tiek, kiek yra sumokėta Kliento. Jokiomis aplinkybėmis Formula Air Baltic kompensacijos suma nebus didesnė nei įsipareigojimų kompensavimo suma, mokėtina pagal Formula Air Baltic civilinės atsakomybės draudimą.

8.6 Klientas atlygina Formula Air Baltic bet kokius trečiųjų šalių, tokių kaip darbuotojai bei kiti pagalbiniai asmenys, reikalavimus, kylančius dėl ir / arba susijusius su Formula Air Baltic pristatytomis prekėmis ir / arba suteiktomis paslaugomis pagal sutartį. Klientas atlygina Formula Air Baltic bet kokius trečiųjų šalių reikalavimus dėl gamintojo atsakomybės už Kliento trečiosioms šalims pristatytas prekes, įskaitant ir prekes, kurias Formula Air Baltic pristatė Klientui, nebent atsakomybė kyla išskirtinai dėl Formula Air Baltic  pristatytų prekių.

9. NENUGALIMA JĖGA

9.1 Jei dėl nenugalimos jėgos aplinkybių Formula Air Baltic laikinai negali vykdyti įsipareigojimų pagal sutartį, Formula Air Baltic turi teisę pilnai arba iš dalies sustabdyti sutarties vykdymą tol, kol tęsiasi nenugalimos jėgos aplinkybės. Jei dėl nenugalimos jėgos aplinkybių Formula Air Baltic  negali nuolat vykdyti savo įsipareigojimų pagal sutartį, Formula Air turi teisę nedelsiant pilnai arba iš dalies nutraukti sutartį. Nenugalima jėga laikytini Formula Air Baltic ir / arba kitų pagalbinių asmenų trūkumai, gamybos nutrūkimas, darbo sustabdymas ir perteklinis darbuotojų ir / arba pagalbinių asmenų nedarbas dėl ligos, valstybės taikomos priemonės bei oro sąlygos.

9.2 Jei dėl nenugalimos jėgos aplinkybių Formula Air Baltic nuolat negali vykdyti savo įsipareigojimų, Klientas negali reikšti pretenzijų Formula Air Baltic dėl šios sutarties įgyvendinimo, dėl sutarties nutraukimo ir / arba kompensacijos.

10. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

10.1 Klientas užtikrina, kad jokia trečioji šalis ir / arba jo darbuotojai ir / arba pagalbiniai asmenys jokiais būdais ir / arba veiksmais negaus Formula Air Baltic pateiktos konfidencialios informacijos arba konfidencialios informacijos, kuri gali būti gauta iš Formula Air Baltic dėl sutarties vykdymo. Informacija laikytina konfidencialia jei yra Formula Air Baltic pažymėta kaip konfidenciali.

10.2 Pažeidus 10.1 dalies sąlygas Klientas privalo Formula Air Baltic nedelsiant sumokėti 25,000 € (dvidešimt penkių tūkstančių eurų) dydžio baudą už kiekvieną pažeidimą ir 5,000 € (penkių tūkstančių eurų) dydžio baudą už kiekvieną papildomą pažeidimo dieną.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1 Jeigu teiginiai ar veiksmai pagal sutartį arba bendrosios sąlygos turi būti pateikiamos raštu, įtrauktini ir elektroniniai pareiškimai.

11.2 Kliento teisės, įsipareigojimai ar skundai Formula Air Baltic negali būti perduoti, nebent yra gautas išankstinis rašytinis Formula Air Baltic sutikimas.

11.3 Klientas informuoja Formula Air Baltic apie tikslų pavadinimą ir adresą bei nedelsiant informuoja apie Kliento pavadinimo ar adreso pasikeitimą.

11.4 Formula Air Baltic pasiūlymai ir sutartys yra įgyvendinami remiantis Lietuvos Respublikos teise.

11.5 Visi ginčai, kylantys remiantis šiomis bendrosiomis sąlygomis, sprendžiami gera valia ir bendru Šalių susitarimu. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvių kalba.

11.6 Jei Formula Air Baltic naudoja šių bendrųjų sąlygų versiją ne Lietuvių kalba ir pastebimi skirtumai tarp Lietuviškos versijos ir versijos kita kalba, lietuviškas variantas turi pirmenybę.

Paslaugos

2 Paslaugų lygis 

12. TAIKYMAS

12.1 Bendrosios sąlygos sudarytos iš Bendrosios dalies ir papildytos keliomis specifinėmis dalimis atskiroms paslaugoms ar produktams. Šios dalies nuostatos taikomos kartu ir turi pirmenybę prieš informaciją, pateikiamą Bendrojoje dalyje, jei Formula Air Baltic teikia paslaugas, indžinerinius arba konsultavimo darbus, toliau šioje dalyje vadinamus „Paslaugomis“.

13. TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮTRAUKIMAS

13.1 Formula Air Baltic yra leidžiama įtraukti trečiąsias šalis Paslaugų teikimui, jei Formula Air Baltic tai laiko susijusiu su konkrečios užduoties įgyvendinimu. Trečiųjų šalių padaryti trūkumai teikiant Paslaugas negali būti priskirti Formula Air Baltic.

14. PATARIMAI IR PATEIKTA INFORMACIJA

14.1 Jei Klientas pateikia Formula Air Baltic informaciją su duomenimis, schemomis ir panašiai, Formula Air Baltic gali apsvarstyti jos tikslumą ir pilnumą užduoties įgyvendinimo metu.

14.2 Klientas užtikrina jog Formula Air Baltic nepatirs jokių nuostolių dėl trečiųjų šalių prašymo naudoti informacijos susijusios su patarimais, brėžiniais, skaičiavimais, dizainų, medžiagomis, pavyzdžiais, modeliais ir panašiai, kuriuos pateikė Klientas reikalingam naudojimui.

15. VYKDYMAS

15.1 Apibrėžiant vykdymo periodą, Formula Air Baltic nustato, kad gali suteikti Paslaugas pagal aplinkybes, žinotas pasirašant sutartį.

15.2 Vykdymo periodas prasideda, kai sutartimi pasiekiami susitarimai dėl komercinių ir techninių detalių, gaunama iš Kliento visa kita reikalinga informacija, gaunamas sutartas (montavimo) apmokėjimas bei išpildomos visos sutartos bendrosios Paslaugų teikimo sąlygos:

(a) Atsiradus atitinkamoms aplinkybėms, apie kurias Formula Air Baltic nežinojo nustatant vykdymo periodą, galima pratęsti vykdymo periodą tiek, kiek reikalinga Paslaugoms suteikti atsižvelgiant į šias aplinkybes.
Jei darbo neįmanoma padaryti pagal Formula Air Baltic grafiką, jis bus atliktas iš karto, kai tik atsiras galimybė pagal grafiką;

(b) Jei atsiranda papildomų darbų, vykdymo laikotarpis pratęsiamas tiek, kiek Formula Air Baltic reikia atsivežti medžiagų papildomiem darbam. Jei darbo neįmanoma padaryti pagal Formula Air Baltic grafiką, jis bus atliktas iš karto, kai tik atsiras galimybė pagal grafiką;

(c) Jei atsiranda Formula Air Baltic įsipareigojimų sustabdymų, vykdymo laikotarpis ištęsiamas tiek, kiek trunka sustabdymas. Jei darbo neįmanoma padaryti pagal Formula Air Baltic grafiką, jis bus atliktas iš karto, kai tik atsiras galimybė pagal grafiką.

15.3 Patikros galimybė yra įtraukta į užduotį. Papildomos patikros ir susiję darbai bus atliekamas pagal Bendrųjų sąlygų 17 dalį.

15.4 Klientas įpareigotas apmokėti Formula Air Baltic patirtas išlaidas dėl užlaikymo vykdymo laikotarpiu, kurios atsirado dėl Kliento kaltės.

15.5 Vykdymo laiką viršijantis laikas negali būti niekaip kompensuotas arba nutrauktas.

16. PASLAUGŲ TEIKIMAS IR GAVIMAS

16.1 Formula Air Baltic įpareigota teikti sutartas paslaugas taip, kaip geba geriausiai ir rūpintis visais susitarimais bei procedūromis, raštu suderintomis su Formula Air Baltic. Paslaugos bus teikiamos pilnomis dienomis, įtraukiant laiką pasirengimui ir kelionei, nebent susitariama kitaip.

16.2 Sutariama, kad Paslaugos bus teikiamos etapais; Formula Air Baltic turi teisę nukelti kito etapo pradžią iki Klientas patvirtina ankstesnio etapo rezultatus raštu.

16.3 Formula Air Baltic yra įpareigota laikytis instrukcijų teikiant numatytas Paslaugas, jei Formula Air Baltic sutiko su šia sąlyga sutartyje ir jei Kliento instrukcijos yra pateikiamos laiku ir yra tinkamos. Formula Air Baltic jokiomis aplinkybėmis neprivalo laikytis instrukcijų, kurios turi poveikį sutartų paslaugų turiniui ir / arba apimčiai. Klientas bus skolingas (papildomą) mokėjimą Formula Air Baltic pagal įkainius už instrukcijas, kurios turi poveikį sutartų paslaugų turiniui ir / arba apimčiai.

16.4 Jei Formula Air Baltic, Klientui paprašius arba iš anksto suteikus leidimą, vykdė Paslaugas, kurios neįeina į sutartas Paslaugas, Klientas turi sumokėti Formula Air Baltic (papildomą) mokėjimą pagal Formula Air Baltic įkainius.

16.5 Formula Air Baltic nėra įpareigoti vykdyti darbus, kurie nepatenka į sutartą Paslaugų apimtį ir / arba turinį ir kurios gali pareikalauti papildomų susitarimų šiam tikslui įgyvendinti.

16.6 Kainos ir įkainiai, pateikti Formula Air Baltic Klientui, laikomos tinkamomis pagal sutartį jeigu klientas nepateikė nepritarimo rašto per 7 (septynias) dienas.

16.7 Klientas neturi teisės perduoti ir / arba neteisėtai jungtis prie Formula Air Baltic gamybos ir / arba paslaugų duomenų bazių.

17. ĮVYKDYTŲ DARBŲ PAKEITIMAI

17.1 Paslaugų pakeitimai reiškia papildomą darbą kai:

(a) yra dizaino ir / arba specifikacijų pokyčių;

(b) Kliento pateikiama informacija neatitinka tikrovės;

(c) numatyti kiekiai kinta daugiau nei 10 proc.

17.2 Papildomas darbas apskaičiuojamas pagal faktorius, lemiančius kainą, tokią, kokia yra taikoma vykdant papildomus darbus. Mažesnė darbo apimtis apskaičiuojama pagal faktorius, lemiančius kainą, tokią, kokia yra taikoma sudarant sutartį.

17.3 Klientas yra įpareigotas mokėti tokią kainą už papildomus darbus, kaip numatoma 1 sąlygoje šioje dalyje:

(a)Atsiradus papildomam darbui;

(b) Tuo pačiu kartu su pagrindine suma;

(c) Kartu su kitu sutartu mokėjimu.

18. ĮSIPAREIGOJIMŲ PASLAUGOS

18.1 Kartu su nuostatomis, pateiktomis 8 dalyje, taikomos ir Formula Air Baltic įsipareigojimų už suteiktas Paslaugas, nuostatos.

18.2 Išaiškėjus Paslaugų defektams, Formula Air Baltic bus atsakingi už tai, jei defektai bus priskirti Formula Air Baltic. Defektai negali būti priskiriami Formula Air Baltic, kurie atsirado dėl Kliento ar jo atstovo atliktų darbų.

18.3 Formula Air Baltic atsakomybė pagal ankstesnes dalis yra apribota sumai lygiai sutartų Paslaugų vykdymui. Formula Air jokiomis aplinkybėmis neprivalo mokėti kompensacijos didesnės, nei Formula Air civilinės atsakomybės draudimo suma. 

Darbas

3 Paslaugų lygis 

 

19. TAIKYMAS

19.1 Bendrosios sąlygos sudarytos iš Bendrosios dalies ir papildytos keliomis specifinėmis dalimis atskiroms paslaugoms ar produktams. Šios dalies nuostatos taikomos kartu ir turi pirmenybę prieš informaciją, pateikiamą Bendrojoje dalyje, jei Formula Air vykdo ne vien tik su materialiu darbu susijusias, iš anksto su Klientu pagal specifikacijas suderintas užduotis, toliau šioje dalyje vadinamas „Produktu“.

20. KLIENTO PAREIGOS

20.1 Nebent sutarta kitaip, Klientas užtikrina, kad Formula Air Baltic laiku gaus:

(a) produkto planavimui reikalingą informaciją ir patvirtinimus (tokius, kaip leidimai pagal viešąją ir privačiąją teisę), jei tai yra reikalinga;

(b) pastatų ar patalpų instaliaciją kur Produktas turi būti sumontuotas;

(c) pakankamas galimybes statybos ir pagalbinių medžiagų tiekimui, saugojimui ir / arba ardymui;

20.2 Klientas atsakingas už tinkamą galutinių schemų patvirtinimą raštu ir laiku prieš prasidedant vykdymo periodui.

20.3 Klientas yra atsakingas už tinkamą Produkto priėmimą laiku ir yra įpareigotas bendradarbiauti pristatant Produktą.

21. VYKDYMAS

21.1 Formula Air Baltic, apibrėžiant vykdymo periodą, nustato, kad gali suteikti Paslaugas pagal aplinkybes, su kuriomis buvo supažindinta pasirašant sutartį.

21.2 Vykdymo periodas prasideda, kai sutartimi pasiekiami susitarimai dėl komercinių ir techninių detalių, gaunama iš Kliento visa kita reikalinga informacija, gaunamas sutartas (montavimo) apmokėjimas bei išpildomos visos sutartos bendrosios Paslaugų teikimo sąlygos:

(a) Atsiradus atitinkamoms aplinkybėms, apie kurias Formula Air Baltic nežinojo nustatant vykdymo periodą, vykdymo periodą galima pratęsti tiek, kiek reikalinga Paslaugoms suteikti atsižvelgiant į šias aplinkybes. Jei darbo neįmanoma padaryti pagal Formula Air Baltic grafiką, jis bus atliktas iškart, kai tik atsiras galimybė pagal grafiką;

(b) Jei atsiranda papildomų darbų, vykdymo laikotarpis pratęsiamas tiek, kiek Formula Air Baltic reikia atsivežti medžiagų papildomiem darbam. Jei darbo neįmanoma padaryti pagal Formula Air Baltic grafiką, jis bus atliktas iš karto, kai tik atsiras galimybė pagal grafiką;

(c) Jei atsiranda Formula Air Baltic įsipareigojimų sustabdymų, vykdymo laikotarpis ištęsiamas tiek, kiek trunka sustabdymas. Jei darbo neįmanoma padaryti pagal Formula Air Baltic grafiką, jis bus atliktas iš karto, kai tik atsiras galimybė pagal grafiką.

21.3 Patikros galimybė yra įtraukta į užduotį. Papildomos patikros ir susijęs darbas bus atliekamas pagal Bendrųjų sąlygų 17 dalį.

21.4 Klientas įpareigotas apmokėti Formula Air Baltic patirtas išlaidas dėl užlaikymo vykdymo laikotarpiu, kurios atsirado dėl Kliento kaltės taip, kaip aprašoma 3 dalyje.

21.5 Vykdymo laiką viršijantis laikas negali būti niekaip kompensuotas arba nutrauktas.

22. PRODUKTO PRISTATYMAS

22.1 Užduotis laikytina baigta, kai išpildomos sąlygos:

(a) Klientas patvirtina produktą;

(b) Klientas pradeda naudoti Produktą. Jei Klientas pradeda naudoti dalį darbo, ši dalis laikytina baigta;

(c) jei Klientas nepatvirtina Produkto dėl menkų defektų ar trūkstamų dalių, kurios gali būti pataisytos arba pristatytos per 30 (trisdešimt) dienų ir kurios netrukdo Produkto naudojimui.

22.2 Jei Klientas nepatvirtina Produkto, jis yra įpareigotas apie tai pranešti Formula Air Baltic raštu, nurodant pagrindimą. Klientas privalo suteikti Formula Air Baltic galimybę pristatyti Produktą per pagrįstą laiką.

23. FORMULA AIR ATSAKOMYBĖ DARBO METU

23.1 Formula Air Baltic nėra atsakinga už Produkto trūkumus po Produkto pristatymo, išskyrus tuos atvejus, kai defektas atsiranda pristatymo metu ir Klientas galėjo nepastebėti šio defekto, dėl kurio Klientas gali užtikrintai teigti, kad defektas atsirado pristatymo metu.

23.2 Klientas privalo suteikti Formula Air Baltic galimybę pataisyti defektus per pagrįstą laikotarpį, nebent remonto kaina neatitinka Kliento interesų, lyginant su kompensacijos gavimu.